Algemene voorwaarden kattentrimmen

De ‘kleine lettertjes’, we kunnen er eenmaal niet aan ontsnappen.

Het belangrijkste samengevat

Ik doe mijn uiterste best jouw kat als ‘geheel’, voor haar karakter, voor haar vacht en voor haar huid. Dat betekent dat ik soms keuzes moet maken in functie van wat primeert. Een gestresseerde kat die vol klitten zit is niet gebaat met een langdurige behandeling waar elk klitje apart los gemaakt wordt. Het is veel katvriendelijker om dan bepaalde delen van de kat te scheren, dat veel sneller gaat en ze daardoor minder onderhevig is aan stress. Ik zal zo weinig mogelijk aan de vacht manipuleren, omdat het de vacht en huid verstoort, zelfs wanneer jij dat mooier of handiger vindt. Bij mij krijg je géén bergen losgetrokken haar achteraf, zoals sommige trimmers die nog op de oude methode werken wel doen. De kat komt op de eerste plaats en vooral zij ‘bepaalt’ hoe de behandeling verloopt.

Ondernemingsgegevens

de Katviseur (Officiële naam eenmanszaak in de KB “Benjamin Jacobs”.)

Grensstraat 19
3581 Beverlo
info@dekatviseur.be
+32 474 54 30 36

BTW BE 0701.812.915

Artikel 1 – Algemene voorwaarden en toepassing

1.1 Er wordt in de algemene voorwaarden gesproken van de Katviseur. Dit is de naam van de eenmanzaak die als “Benjamin Jacobs” officieel genoteerd staat in de Kruispuntbank van ondernemingen.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Katviseur en de klant met betrekking tot de (vacht)verzorging van de kat. Ook kan er tijdens een (vacht)verzorging gedragsadvies worden gevraagd of artikelen worden gekocht, deze aanvullende diensten hebben hun respectievelijke eigen algemene voorwaarden, zie https://www.dekatviseur.be/voorwaarden-consultaties/ en https://www.dekatviseur.be/algemene-voorwaarden-webshop/

1.3 Afwijking(en) van deze algemene voorwaarden is (zijn) alleen mogelijk indien dit schriftelijk door betrokken partijen is vastgelegd en ondertekend.

1.4 Deze algemene voorwaarden van het trimmen zijn beschikbaar op https://www.dekatviseur.be/algemene-voorwaarden-kattentrimmen

1.5 de Katviseur gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit betekent dat er zo goed mogelijk gestreefd wordt naar het afgesproken resultaat maar dat de Katviseur geen schuld treft indien dit resultaat niet behaald wordt of niet in overeenstemming is van de verwachting van de klant.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de geboden diensten. De klant aanvaardt dit door het maken van een afspraak voor het katten trimmen.

Het maken van een afspraak kan :

mondeling
telefonisch via het nummer +32 474 54 30 36 via whatsapp of SMS op ditzelfde nummer
via info@dekatviseur.be
via onze social media kanalen op Facebook en Instagram: https://www.facebook.com/dekatviseur/ en https://www.instagram.com/dekatviseur/

Artikel 3 – Algemene bepalingen

3.1 de Katviseur vraagt steeds mondeling tijdens een behandeling het recht om foto’s te maken van de katten en deze te gebruiken op zijn website en/of Social Media. Indien de klant achteraf bezwaar heeft, dient hij/zij de Katviseur schriftelijk of via e-mail hier op aan te spreken.

3.2 de Katviseur kan beslissen om een klant te weigeren zonder hier voor een reden te moeten meedelen.

Artikel 4 – Prijs

4.1 De prijs die de klant moet betalen wordt bepaald na de trimbeurt. Op vraag kan er wel steeds een geschat bedrag aan de klant vermeld worden. Voor het katten trimmen staan de prijzen vermeld op de website https://www.dekatviseur.be/kattentrimmen/ . De prijzen zijn inclusief BTW en bestaan uit de prijs van het trimmen aan huis, eventuele toeslagen + de vervoersvergoeding.

4.2 De vervoersvergoeding wordt op de volgende manier berekend: Het adres wordt ingegeven op Google Maps start vanaf Grensstraat 19, 3581 Beverlo naar het afgesproken adres van de trimbeurt. Het aantal kilometer wordt berekent voor de heen- en terugweg en van dit totaal aantal kilometers wordt 10 km in mindering gebracht.

4.3 De prijs van de vervoersvergoeding bedraagt momenteel 0,37 cent per kilometer. Deze wordt overgenomen van de officiële forfaitaire kilometervergoeding, inclusief 21 procent BTW. Deze prijs wordt regelmatig geïndexeerd en aangepast op onze website: www.maisonduchat.be/tarieven.

4.4 Eventuele andere prijsstijgingen worden duidelijk vermeld op de website. 

Artikel 5 – Betalingen

5.1 De klant verplicht zich ertoe de verschuldigde bedragen voor een trimbeurt onmiddellijk te betalen na de trimbeurt.

Dit kan op de volgende manieren:

cash
payconic (BE08 9733 6890 8313)
banking app (BE08 9733 6890 8313)
(instant) overschrijving (BE08 9733 6890 8313)

Het verschuldigde bedrag moet ten laatste 15 dagen na de trimbeurt ontvangen zijn cash of op de bankrekening BE08 9733 6890 8313. Indien dit niet het geval is wordt per verschuldigde week 10 procent van het bedrag kosten in rekening gebracht. Te tellen vanaf dag 15 na het advies/behandeling.

Artikel 6 – Annulering

6.1 De klant heeft het recht om een trimbehandeling tijdig te annuleren. Dit betekent dat de Katviseur op zijn minst 24 u voor de behandeling telefonisch op de hoogte wordt gebracht van de annulering op het nummer +32 474 54 30 36. Indien de trimbehandeling later dan 24 u voor de afspraak afgezegd wordt, kan er een basisbedrag van 30 euro in rekening gebracht worden. 

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden en plichten van de ondernemer (de Katviseur – Benjamin Jacobs)

7.1 De ondernemer verplicht zich ertoe conform de gesloten overeenkomst gedurende de desbetreffende periode de verzorging te verlenen op professionele wijze.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wens van de klant ten aanzien van de verzorging van het dier. Rekening houdend met de vachtvriendelijke en katvriendelijke principes vermeld op de website www.dekatviseur.be kan de Katviseur weigeren om bepaalde handelingen uit te voeren die de gezondheid van de vacht, de huid of de kat in het gedrang kunnen brengen.

7.3 Mocht het dier tijdens de verzorging abnormaal gedrag of probleemgedrag vertonen, behoudt de ondernemer ten alle tijde het recht om direct voor dat specifieke dier de verzorging/trimbeurt te onderbreken/beëindigen.

7.4 de Katviseur kan een afspraak aan huis stopzetten indien er sprake is van een onveilige situatie op de plaats van afspraak, waardoor het trimmen niet veilig kan uitgevoerd worden. De onveilige situatie kan betrekking hebben op de veiligheid van het dier, de trimmer of eventuele andere aanwezigen. Dit kan zowel te maken hebben met de weersomstandigheden, noodsituaties zoals een natuurramp, de staat van het gebouw, het meubilair of het gedrag van de eigenaar, medebewoners, bezoekers of de aanwezige dieren.

7.5 Indien de gevraagde diensten door overmacht of onvoorziene omstandigheden (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen,…) niet door de ondernemer kunnen worden uitgevoerd, wordt u als klant/eigenaar hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. We zoeken samen naar een geschikte oplossing of plannen een nieuwe afspraak in. De klant kan in geen enkel geval een schadevergoeding eisen.

7.6 De ondernemer respecteer de wetten op het dierenwelzijn en zal te allen tijde deze promoten en aanklagen indien ze niet worden opgevolgd.

7.8 de Katviseur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde afspraak (trimafspraak, trimgewenning, artikels gepubliceerd online of in magazines, lezingen, interviews of andere vormen van educatie naar de klant of andere dierenprofessionals). De klant is altijd eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van de adviezen.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de klant

8.1 De klant moet, uiterlijk bij het begin van de afspraak, de ondernemer alle informatie verstrekken die van belang is voor een goede en verantwoorde verzorging van het huisdier. De ondernemer mag er van uit gaan dat de door de klant verstrekt informatie correct is.

8.2 De klant is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens (indien de klant hier in oorsprong kennis van heeft genomen) of het verstrekken van onjuiste gegevens over het dier.)

8.3 De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat het dier aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien het dier niet aanwezig is wordt de vervoersvergoeding in rekening gebracht, een opstartkost van € 30 aangerekend en stelt de Katviseur een nieuwe afspraak voor.

Artikel 9 – Ziekte van het dier

9.1 De klant dient eventuele ziekte(n) en/of afwijking(en) vooraf aan de ondernemer mee te delen.

9.2 De ondernemer verplicht zich ertoe om bij ziekte van het dier (of een vermoeden daarvan) tijdens de trimbeurt, dit te melden aan de eigenaar tenzij er sprake is van een spoed- of noodgeval, in welk geval de ondernemer de dichtstbijzijnde dierenarts/dierenkliniek zal consulteren. Verder is de ondernemer verplicht om in dat geval alle maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie correct lijken. De hieraan verbonden kosten (dierenartskosten, medicatie, …) zijn voor rekening van de klant. De gereden kilometers worden vergoed tegen de geldende verplaatsingsvergoeding.

9.3 Indien er bij het dier parasieten aangetroffen worden zoals vlooien, luizen of schimmel, wordt dit in rekening gebracht. De materialen moeten dan extra gereinigd worden of weggeworpen en vervangen. Bij het vermoeden van schimmel oa. Microsporum Canis of andere schimmels die “ringworm” veroorzaken, wordt de trimbeurt onmiddellijk stopgezet (gezien het hoge besmettingsrisico voor andere trimklanten.) De trimmer kan de afspraak pas voortzetten indien het dier in kwestie, andere huisdieren en eventueel de eigenaar behandeld zijn én genezen verklaard door een dierenarts. Het trimmen van een reeds besmet dier kan uitzonderlijk, met toestemming van de dierenarts en met materiaal van het dier zelf. Het materiaal dient achteraf weggegooid te worden. Het trimmen van een dier met schimmel is op verantwoordelijkheid van de eigenaar. De trimmer kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verdere uitbreiding van de infectie op het dier zelf of naar andere dieren of mensen, die zich in het huis bevinden. Het afgeschoren haar bevat schimmel en moet op de daarvoor correctie manier door de eigenaar verwijderd worden.

Artikel 10 – Overlijden van het dier

10.1 Indien het dier sterft tijdens de behandeling, kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden.

10.2 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de klant, brengt de ondernemer de eigenaar of diens contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar of contactpersoon worden overgedragen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 De ondernemer is t.o.v. de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem. Hiervoor heeft de ondernemer een verzekering aansprakelijkheid afgesloten bij AG Insurance.

11.2 De ondernemer zal, in geval er schade is veroorzaakt, de klant of de aangewezen contactpersoon hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen.

11.3 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door ondernemer of derden, veroorzaakt door het dier van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de klant.

11.4 De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier. Mocht het dier tijdens het verzorgen weglopen dan zal de ondernemer alles in zijn mogelijkheid doen om het dier terug te vinden.

11.5 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke huidaandoeningen.

11.6 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken in de woonst tenzij nalatigheid van de ondernemer kan bewezen worden.

11.7 De aansprakelijkheid van de ondernemer blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de ondernemer werd toevertrouwd.

Artikel 12 – Schade en verzekeringen

12.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen van derden. De ondernemer mag er van uitgaan dat de klant een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn.

Artikel 13 – Afwijkingen van de algemene voorwaarden

13.1 Individuele afwijkingen moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de klant worden vastgelegd.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 De ondernemer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 15 – Privacy en gegevensverwerking

15.1 de Katviseur verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Belgische en Europese privacyverklaring.
15.2 Uw gegevens worden niet verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.
15.3 Uw gegevens kunnen wel gedeeld worden aan volgende partijen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zoals de boekhouder, belastingsdienst, dierenarts en andere overheidsdiensten waar ik, wettelijk deze gegevens dienen aan te verstrekken.
15.4 Uw gegevens worden intern gebruikt om mijn diensten naar best vermogen te leveren en optimaliseren.

Artikel 16 – Auteursrechten

16.1 Alle informatie, teksten, brochures, flyers, blogartikels en andere dingen geschreven en/of ontworpen door de Katviseur zijn uitsluitend voor de klant en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur gekopieerd, gedeeld of openbaar gemaakt worden aan derden. De enige uitzondering hier op zijn de posts gemaakt door de Katviseur op zijn social media kanalen. Deze mogen op de social media gedeeld worden met vermelding van de naam van de auteur of indien het logo hier duidelijk op vermeld staat.

Artikel 17 – Klachten en geschillen

17.1 Alle klachten moeten schriftelijk aan de Katviseur gemeld worden. Ten laatste 30 dagen na het advies/behandeling waar een klacht over is.

17.2 Indien geschillen niet onderling kunnen uitgeklaard worden, is de rechtbank van Hasselt bevoegd om deze geschillen te berechten.

Artikel 17 – Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, de Katviseur, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Katviseur, Grensstraat 19 3581 Beverlo, info@dekatviseur.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de Katviseur, Grensstraat 19 3581 Beverlo, info@dekatviseur.be .

Ik behandel uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.