Voorwaarden consultaties

De ‘kleine lettertjes’, we kunnen er eenmaal niet aan ontsnappen.

Het belangrijkste samengevat

Ik doe mijn uiterste best voor u en uw kat. Daarvoor baseer ik me op wetenschap en expertise. Ik kan helaas geen garanties geven en er bestaan geen ‘quick fixes’. Belangrijk om te weten is dat ik je de middelen geef, maar het uiteindelijke resultaat hangt grotendeels af van jouw medewerking, inspanningen en (blijvende) inschikkelijkheid.

 

Gelding algemene voorwaarden de Katviseur betreft consultaties en advies

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de gedragstherapeut en de cliënt en prevaleren op de algemene voorwaarden van de cliënt.
 2. De gedragstherapeut zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van het dier het uitgangspunt is. De gedragstherapeut heeft evenwel een inspanningenverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
 3. De gedragstherapeut zal de cliënt en dier naar beste vermogen begeleiden.
 4. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en het dier of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

Adviezen, therapieën en training

 1. Een bezitter/eigenaar van een kat kan ten aanzien van het gedrag van zijn kat advies vragen aan de gedragstherapeut.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op theoretische kennis en de ervaringen van de gedragstherapeut.
 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de kat blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar kat, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 4. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de kat. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden. Zoals hoger reeds vermeld heeft de gedragstherapeut enkel een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.
 5. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of enige vorm van therapie onmogelijk blijkt.
 6. De consultaties en eventuele trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de eigenaar of het terrein van de gedragstherapeut.
 7. De te trainen katten dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de kat.
 8. Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 9. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
 10. Indien door ziekte of overmacht van de gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
 11. Katten dewelke een gedragstherapeutische behandeling of training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekte middels gangbare periodieke inentingen via een dierenarts.
 12. Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut veelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
 13. Betaling geschieden hetzij contant, hetzij op de vervaldag van de factuur indien een factuur van toepassing is. De Katviseur geniet van de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen, levert producten en diensten voor privé-gebruik en hoeft dus geen factuur op te stellen. Hij kan dit wel op vraag.
 14. Bij niet tijdige betaling van de factuur zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd zijn gelijk aan 10% per jaar. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met 10% ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Wanneer er geen factuur wordt opgesteld, wordt het verschuldigde bedrag binnen een redelijke termijn betaald te worden. De hierboven vermelde gevolgen van het niet tijdig betalen, worden van toepassing wanneer een redelijke termijn verstreken is.

Klachten

 1. Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van de Katviseur, dient hij of zij dit schriftelijk (via email of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.
 2. Klachten in verband met de standaardvoorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hier op in te gaan. De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de standaardvoorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is dit buiten de macht van de Katviseur en is hij verder niet verantwoordelijk. De voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.