Privacy Verklaring

GDPR, AVG, cookies, data, privacy en nog meer leuke termen in deze Verklaring.

 Bij de Katviseur nemen we uw privacy ernstig

Privacyverklaring laatst aangepast op 23 juli 2019

Artikel 1: Wie zijn we

Identiteit
‘de Katviseur’ is de commerciële naam voor Benjamin Jacobs, kattengedragstherapeut en zaakvoerder.

Contactgegevens
de Katviseur
Grensstraat 19
3581 Beverlo
+32 474 54 36 30
info@dekatviseur.be
www.dekatviseur.be
BTW BE 0701.812.915

Benjamin Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming van de Katviseur Hij/zij is te bereiken via info@dekatviseur.be

Artikel 2: Over deze privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring wordt beschreven, op een heldere en transparante manier, hoe de Katviseur maatregelen treft om uw gegevens optimaal te beschermen en welke rechten u als klant hebt. de Katviseur houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Artikel 3 : doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

De persoonsgegevens van de klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

 • Om de diensten en/of producten aangeboden door de Katviseur te kunnen leveren en hiervan de nodige documenten (facturen, samenwerkingsovereenkomsten, certificaten, aanwezigheidslijsten te kunnen opmaken
 • Om het verstrekken van informatie over de Katviseur, zijn diensten en zijn producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren. Dit gebeurt enkel indien de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd
 • Om vragen, suggesties, meldingen en klachten te behandelen
 • Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat. Dit gebeurt enkel op basis van vitaal belang, in samenwerking met een onderaannemer of op vraag van de persoon in kwestie zelf

Artikel 4 : Persoonsgegevens van de klant die worden bewaard

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, verzamelen en verwerken

Bij aankoop producten en diensten:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
 • Afleveradres (Indien van toepassing)
 • Interesses betreft onze producten en diensten

Specifieke diensten: consultatie aan huis of telefonische consultatie:

Ter voorbereiding van een consultatie zal de Katviseur je verzoeken een persoonlijke vragenlijst in te vullen. Deze lijst bevat volgende informatie:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. Algemene gegevens : huis- en gezinssituatie, contactgegevens behandelde dierenarts en nodige informatie betreffende de reden van het consult
 • Interesses betreft onze producten en diensten

Naargelang het soort consultatie maakt de Katviseur een klantenrapport op. Deze wordt intern bewaard, zodat opvolging mogelijk is.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Naargelang het soort consultatie maakt de Katviseur een klantenrapport op. Deze wordt intern bewaard, zodat opvolging mogelijk is.

Artikel 5 : Verstrekking aan derden

In principe verstrekken we jouw gegevens nooit aan derden, tenzij deze strikt noodzakelijk zijn om bovenstaande diensten uit te voeren en enkel met jouw toestemming. Voorbeelden hiervan zijn jouw adresgegevens verstrekken aan bpost of een koerierbedrijf om een door jou besteld product te leveren of een verslag op te maken aan jouw dierenarts indien gewenst.

Artikel 6 : De termijn waarbij de gegevens worden bijgehouden

de Katviseur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Boekhoudkundige stukken worden bewaard gedurende zeven jaar te rekenen vanaf één januari volgend op hun boekjaar.
Persoonsgegevens worden maximum vijf jaar bewaard.
De casussen uit de consultaties worden levenslang bewaard, met als educatief doeleind. Hierbij worden alle persoonsgegevens verwijderd en namen worden veranderd.

Artikel 7 : Rechten omtrent het verzamelen en opslaan van uw gegevens

Je hebt steeds het recht om:

 • Verzamelde gegevens in te kijken (Volgens artikel 15 AVG)
 • Verbeteringen aan te brengen (Volgens artikel 16 AVG)
 • Gegevens te laten verwijderen (Volgens artikel 17 AVG)
 • Op beperking van verwerking (Volgens artikel 18 AVG)
 • Gegevens te laten overdragen (Volgens artikel 20 AVG)
 • Recht van bezwaar (Volgens artikel 21 AVG)

Artikel 8 : Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Artikel 9: Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de Katviseur van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Artikel 10: Cookiebeleid

de Katviseur is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde (e-mail) adres.

de Katviseur vindt het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik zijn content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. de Katviseur wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op de Katviseur zijn onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst de Katviseur je te informeren waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate jij als gebruiker het gebruik kan controleren. de Katviseur wil namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van zijn onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. de Katviseur heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle ‘de Katviseur -onlinediensten’, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die de Katviseur aanbiedt en die toegang geven tot content.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een band met je te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. jouw verschillende rechten) zoals uiteengezet in deze Privacy Verklaring van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

de Katviseur kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan zijn diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee jouw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan je het gebruik van cookies op de Katviseur -onlinediensten weigeren of beheren?

Je kan de installatie van cookies weigeren via jouw browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiele apparaat verwijderen.